dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 06 nov 2023

Vad händer i Nattavaaraby & Purnu?

Det kommer många frågor om Nattavaaraby just nu, här kommer information om vad som händer och svar på återkommande frågor.

Aktuellt

Nattavaaraby

Merparten av fiberblåsningen i Nattavaaraby har färdigställts. Enstaka anslutningar där det varit stopp i rören, vid utblåsning av kablarna, har ej kunnat åtgärdas p.g.a. tjäle. De blåsstopp som kvarstår kommer färdigställas barmarkssäsongen 2024.

De enstaka anslutningar som beställts i efterhand (efter den tidigare samförläggningen avslutats) kommer att grävas under barmarkssäsongen 2024.

Fiberenheten stämmer av statusen för arbetet med några veckors mellanrum. I nuläget svetsas redan utblåsta kablar, utrustning monteras i kopplingsbrunnar och -skåp. Så länge vädret tillåter det kommer svetsningen av kablar att fortsätta.

Driftsättningsprognos (preliminärt)

Anslutningar där kablar kunnat blåsas ut planeras att tas i drift denna vintern. Tidigare prognos om driftsättning perioden november-december 2023, bedöms nu som mycket osäker och förlängs. Ny prognos är perioden december 2023-kvartal 1, 2024.

Purnu

I Purnu kvarstår majoriteten av fiberarbetena och nätet kommer inte kunna färdigställas förrän 2024.

Driftsättningsprognos (preliminärt)

Andra halvan av 2024.

Det finns inte i nuläget någon mer detaljerad prognos.

Återkommande frågor

Har arbetena avbrutits?

Nej! Arbeten pågår ännu.

Vissa arbetsmoment har avslutats för säsongen. Arbetet med att svetsa kabeländarna på utblåsta kablar och koppla in anslutningarna mot dunderNET pågår ännu.

Arbetsmoment som avslutats för säsongen

  • Markarbeten
  • Utblåsning av kablar

Om kablar inte kan blåsas ut p.g.a. blåsstopp, behöver ledningarna grävas fram och stoppet åtgärdas. P.g.a. mycket stor risk för skador på både fiberledningar och intilliggande ledningar, utförs inte åtgärd av ledningsstopp när det är tjäle i marken.

Går det att svetsa fiberkablar på vintern?

Svetsning av fiberkablarna går även att utföra vintertid. Under kallaste delen av vintern kan det däremot vara svårt att utföra vissa typer av svetsarbeten, utan att det riskerar försämrad kvalitet på svetsfogarna.

I nuläget är det fortsatt goda förhållanden för att genomföra kabelsvetsningar.

Varför började de blåsa kablarna så sent?

Fiberarbetena i Nattavaaraby och Purnu upphandlades samtidigt som arbetena i Ullatti. Då samma entreprenör vann bägge upphandlingarna kom man överens om att hantera arbetet som ett gemensamt projekt.

Arbetena påbörjades i Ullatti. Vid utblåsning av kablarna i Ullatti tog det stopp i rören på väldigt många platser och medförde att mycket tid gick åt till att åtgärda fel från tidigare samförläggningar.

Fokus har legat på att få klart så mycket som går för att kunna driftsättas innan årsskiftet.

Varför började de arbetena i Ullatti innan Nattavaaraby & Purnu?

För att Ullatti väntat mycket längre på att färdigställas, efter tidigare samförläggningar.

Varför får boende i landsbygden vänta längre än de i tätorten?

Samförläggning

Näten i Nattavaaraby, Purnu och Ullatti har byggts ut genom samförläggning med andra ledningsägare. Även om större samförläggningar är vanligast i landsbygden, så förekommer det även inne i tätorten.

Samförläggning medför att Gällivare kommun kan bygga fiber på fler platser och längre ut i periferin. Nackdelen är att det tar betydligt längre tid från första spadtaget, till driftsättning och är större risk att fel uppstår. Samförläggningarna kräver även en betydligt större arbetsinsats från fiberenheten för att nätet ska färdigställas. Vilket kan medföra att det uppstår pauser mellan olika etapper av arbetet.

Hinner inte påbörja nya projekt varje år.

Under de senaste åren har fiberenheten i omgångar haft låg bemanning. Detta har medfört att upphandlingar av entreprenader och fiberarbeten inte hunnits med som planerat. Detta är inget som enbart drabbat landsbygden.

Prioriteringar

Landsbygden har inte prioriterats ner. P.g.a. av beviljad medfinansiering, har däremot några projekt i landsbygden fått prioriteras upp. Något som medfört senarelagda upphandlingar och byggstarter för projekt, både i landsbygd och tätort.

Har ni ingen sluttid för när arbetet ska bli klart?

Det finns vissa tider uppsatta i projekten som entreprenören ska följa. Om det däremot finns skälig orsak som förhindrar arbetets ursprungliga tidplan, har entreprenören rätt att förlänga byggtiden.

Om en entreprenör utan skälig orsak skulle överskrida överenskomna tider, finns det möjlighet för Gällivare kommun att utkräva vite.

Kan ni inte ta in någon annan som arbetar fortare?

Att bryta ett ingånget avtal är inget som kan göras utan skälig orsak. Det finns ingenting som motiverar ett hävande av några avtal i detta fall. Förseningarna beror främst på problem med de ledningar som samförlagts i Ullatti.

Om arbetet skulle avbrytas så skulle det inte medföra att nätet blir klart snabbare. Istället skulle det sannolikt uppstå en lång period med mer administrativt arbete för fiberenheten, en betydligt högre kostnad och en lång tids väntan innan någon annan kan ta över det pågående arbetet.

Varför uppdagades inte blåsstoppen i ledningarna tidigare? Besiktar ni inte näten efter samförläggningarna?

En del typer av fel är svåra att kontrollera i efterhand utan att blåsa ut en kabel i varje rör eller att gräva provgropar, där det är störst risk att felen uppstår. Det finns sätt att testa ledningar, utan att blåsa ut en kabel. Även dessa metoder skulle medföra ytterligare arbetsmoment, mer administration och i slutänden längre tid innan nätet kan färdigställas. De metoderna är inte heller en garanti för att kabeln tar sig genom rören utan att fastna.

Varför informerar ni inte bättre?

Fiberenheten hinner inte med att sammanställa och tillhandahålla den information som kan vara av intresse. Även om mycket tid har lagts på att förbättra både mängden och tillgängligheten till information, så finns det mycket som inte hunnits med.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-06
Publicerad:
2023-11-06

Sidfot