dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 11 apr 2024

Fiberutbyggnad 2024

Fotograf: Daniel Olausson, Follow the Light

Barmarkssäsongen närmar sig och så även årets fiberutbyggnad.

Nu har fiberenheten påbörjat upphandling av årets fiberutbyggnadsprojekt och förbereder för årets utbyggnadsprojekt och övriga markarbeten som är inplanerade.

Pågående arbeten

I Nattavaaraby fortsätter fiberarbetena, något som med värmens intåg kan successivt öka i takt. Så snart fiberarbetena i Nattavaaraby färdigställts kommer arbetena fortsätta i Purnu. Efter färdigställandet i Nattavaaraby kommer även återstående beläggningsarbeten att planeras in.

I Ullatti ska restpunkter färdigställas under början av sommaren och den handfull anslutningar som kvarstår ska tas i drift.

I Leipojärvi ska återstående fiberarbeten i förtätningen av sydöstra änden av byn och förfrågade efteranslutningar, i anslutning till de nya ledningarna, färdigställas.

I Sangervaara planeras sista spadtagen att tas för att förbinda nätet i byn med stadsnätet under sommaren.

I samförläggningen i Nedre Koskullskulle etapp 1, pågår fiberarbeten som väntas bli klara preliminärt under andra kvartalet. Förhoppningsvis kan även driftsättningen av etapp 1, medföra en märkbar avlastning av mobilnäten i området, till förmån för de som ännu saknar fiber.

Kommande arbeten

Under 2024 planerar fiberenheten att starta upp entreprenader för projekten Nedre Koskullskulle etapp 2 och Södra Vassara. Upphandlingen påbörjades under slutet av mars och byggstart planeras preliminärt till slutet av juni.

Utskick till berörda fastighetsägare påbörjas inom kort.

Soutujärvibygden

I Soutujärvibygden förbereder fiberenheten inför samförläggningar med Vattenfall och Trafikverket, i samband med ombyggnationen av väg E10. Vägplanen har vunnit lagakraft efter tidigare överklagande och Trafikverket tar sikte på byggstart till hösten. Samförläggningen blir ytterligare ett steg frammåt för den planerade utbyggnaden av fiber i Avvakko och Moskojärvi.

Parallellt med detta genomförs även återstående projekteringar för att kunna påbörja upphandling av återstående arbeten i området efter samförläggningen avslutats.

Hakkas- och Nattavaarabygden

Fiberenheten jobbar även vidare med projektering av ytterligare utbyggnadsprojekt bl.a. i Hakkas- och Nattavaarabygden.

Medfinansiering

Under vintern beviljades även ett flertal av fiberenhetens ansökningar, om stöd för utbyggnader av ortssammanbindande¹ fibernät.

Medfinansieringen ger förutsättningar till både vädersäkring av ledningar och möjligheten att kunna bygga ut fiber i fler byar.

¹ Stamnät som leder till fram till och knyter samman olika orter med varandra.

Beviljade ansökningar:

  • Kilvo & Lompolovaara, (PTS)
  • Skröven, (TVV)
  • Sammakko, (TVV)
  • Satter, (TVV)
Post- & Telestyrelsens logotyp
Logotyp EU nextgen
Tillväxtverkets logotyp
ERUF logotyp

Ombyggnationer

Under barmarkssäsongen kommer även ett antal ombyggnationer genomföras i nätet. Ombyggnationerna görs för att öka kapacitet, öka driftsäkerhet och möjliggöra för framtida utbyggnader och efteranslutningar.

Efteranslutningar

Just nu har fiberenheten många förfrågningar om efteranslutningar som ej hunnit genomföras under 2023. Under årets barmarkssäsong fortsätter arbetet med inkomna förfrågningar och beställningar i turordning.

Efteranslutningar där inga markarbeten krävs kan hanteras mer skyndsamt och där finns inte lika långa köer. Detta omfattar bl.a. installationer samt utblåsning, svetsning och inkoppling av fiberkablage.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-12
Publicerad:
2024-04-11

Sidfot