dunderNET logotyp

Inkoppling inom utbyggnadsprojekt

Om du har fått erbjudande om avgiftsfri eller rabatterad inkoppling i ett kommande utbyggnadsprojekt.

Berörda fastighetsägare får brev innehållande information, villkor och instruktioner för att ta del av erbjudandet.

Om det finns flera fastighetsägare så är det bara en av ägarna som får brevet.

1. Informera om arrendatorer & nyttjanderättshavare

Om byggnaderna på er fastighet ägs av en arrendator eller nyttjanderättshavare, vill fiberenheten snarast komma i kontakt med dessa för att kunna erbjuda inkoppling.

2. Ge besked om önskad inkoppling

Meddela fiberenheten om anslutning önskas

Berörda kunder svarar på formuläret som medföljer det utskickade brevet eller det digitala formuläret länkat till i brevet, om de vill ha en fiberanslutning till byggnaden.

Det är även möjligt att meddela svar via kontaktuppgifterna i sidfoten på denna webbplats.

Teckna avtal för markupplåtelse

Fastighetsägare tecknar avtal om markupplåtelse. Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätt att anlägga, förnya, underhålla och reparera ledningar och utrustning inne på fastigheten.

Underteckna beställning - Om du fått offert

Beställningen på offertens baksida ska undertecknas skriftligt och vara fiberenheten tillhanda innan sista svarsdatumet.

Ej undertecknade beställningar betraktas som att fastighetsägaren tackat nej till anslutningen, även om de meddelat att de vill ansluta sig.

Sista svarsdatum

För att ta del av erbjuden inkoppling ska svar samt eventuella skriftliga beställningar vara fiberenheten tillhanda senast den dag som angivits som sista svarsdagen i utskicket till fastighetsägarna.

Alla sena svar betraktas som att fastighetsägaren tackat nej.

Eventuell efteranslutning sker då tidigast efter utbyggnaden avslutats.

3. Var tillgänglig under byggtiden

När entreprenören ska genomföra arbetet är det viktigt att vara tillgänglig för svar via de kontaktuppgifter fastighetsägarna tillhandahållit till fiberenheten.

Vid upprepade försök att nå fastighetsägaren eller andra intressenter utan svar, kan dessa riskera att bli utan inkoppling.

4. Informera entreprenören om befintliga ledningar

I samband med entreprenörens arbete på fastigheten, ansvarar fastighetsägaren för att informera entreprenören om var egna ledningar (t.ex. för bergvärme, trädgårdsbelysning och robotgräsklippare) och andra nedgrävda hinder (t.ex. brännoljetankar, trekammarbrunnar, m.m.) inne på fastigheten är placerade.

Avgiftsfri inkoppling – Hushåll och företag

Gällivare kommun utför anslutning fram till husvägg samt installationer både utomhus och inomhus utan avgift för fastighetsägaren, till företagslokaler och bebodda hus.

Som bebodda hus räknas hus där någon är folkbokförd vid tiden för utskicket av erbjudande om inkoppling.

Övriga obebodda hus – Avgiftsfritt upp till 50 meter

Även obebodda hus (t.ex. fritidshus) som kräver högst 50 meter tillkommande grävning eller annan metod till motsvarande kostnad ansluts utan avgift.

Fastighetsägare vars inkopplingsarbete överstiger 50 meter (eller motsvarande inkopplingskostnad), tillhandahålls en offert.

Fakturan för inkopplingen skickas efter anslutningen färdigställts till den som undertecknat beställningen.

Om du tackat nej och ångrar dig - Efteranslutning

Eventuell efteranslutning kan erbjudas tidigast efter utbyggnadsprojektets avslut.

Vid efteranslutning erbjuds inte längre inkoppling utan avgift. Kunder ansluts då till fullt självkostnadspris efter skriftlig beställning. Från ca 20 000 kr.

Avgift vid påbörjad användning

När en kund vill börja använda sin anslutning tecknar kunden ett nätabonnemang med Gällivare kommun.

Den kund som undertecknar avtalet för nätabonnemanget är även den som debiteras för nyttjandet av anslutningen enligt gällande taxor.

Tidbokning inför arbetet

Entreprenören kontaktar kunderna, via de kontaktuppgifter som dessa tillhandahållit till fiberenheten på Gällivare kommun.

Entreprenören bokar tid för besök hos kunderna, då förberedelser på fastigheten och installationer inne i huset utförs.

Arbeten hos kunderna

De arbeten som involverar kunderna är installationerna inne i huset, på fasaden och markarbeten inne på tomten.

Vid inbokat besök installeras utrusning hos kunderna och schaktsträckan inne på fastigheten fastställs i samråd med kunden. Därefter fortsätter arbetena utan behov att involvera kunderna.

Projektstatus

Aktuell information om respektive projekt återfinns i informationen på respektive projektsida. Samtliga projekt återfinns i projektlistan.

Driftsättning

Information om genomförda driftsättningar och prognoser för kommande driftsättningar publiceras på denna webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-02
Publicerad:
2024-05-02

Sidfot